ஏசாயா 43:16

சமுத்திரத்திலே வழியையும் வலிய தண்ணீர்களிலே பாதையையும் உண்டாக்கி,
ஏசாயா 43:16

Comments are closed.